Biz hakda

Hundure gurallary hakda

● Kompaniýanyň tertibi

Zhejiang Hundure Tools Co., Ltd. 2006-njy ýylda esaslandyryldy we Zhejiang welaýatynyň Jinhua şäheriniň ongongkang şäherinde ýerleşýär.“Yiwu”, “Ningbo” we “Şanhaý” ulaglaryna amatly gatnawdan lezzet alýarys.Biziň kompaniýamyz benzin zynjyrlaryny, çotga kesijilerini we benzin dwigateline degişli açyk elektrik gurallarynyň ähli böleklerini dizaýn etmekde, ösdürmekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Kompaniýamyz bäsdeşlige ukyply, ýerlikli bahaly we gowy önüm öndürmäge bagyşlanýar.Productshli önümler OEM, ODM we özbaşdak marka önümçiligine esaslanýar.Günorta Amerikada, Demirgazyk Amerikada, Aziýada we Afrikada hünärmen supermarketlere, esasy bölek satyjylara we gural paýlaýjylara satylýar.Açyk bazar strategiýasy, şeýle hem önümiň innowasiýasy, bazary öňe sürmek, önümçilik prosesi we hyzmatdaşlygyň artykmaçlyklary bilen işimiziň gerimi çalt ösýär.Kompaniýamyz, umumy ösüşi gözlemäge we dünýädäki bag gurallary pudagynyň ägirt uly mümkinçiliklerini dünýäniň öňdebaryjy alyjylary bilen paýlaşmaga taýýardyr.

Satuwdan soň hyzmat ediş bazary üçin ätiýaçlyk şaýlarynda has ökde, 30000-den gowrak ätiýaçlyk şaýlara eýediris: Silindr piston halka toplumy, porşen iňňe göterijisi, karbýurator, debriyajyň iňňe depesi, deşijek iňňesi, debriyaj depesi, deşijiniň gapagy , Zynjyryň çukury Rim, üstaşyr öjükli, zumery arassalamak, torsri, ýangyç batly, çişiriji, torfler, pyçak braferi, pyçak baly, pyçak, kranky, Krankeel, Krank mil we daş-töweregi, krank ýagy möhüri, krank mili, krank rulman, howa süzgüç örtügi, howa süzgüç arassalaýjy örtük, howa süzgüç elementi, nebit nasos gurçuk dişli, gurçuk dişli, ýag nasosy, starter tutawajy, starter ýüpi, starter ýüpi , “Recoil Spring”, “Recoil Starter”, “uelangyç ýagy süzgüç liniýasy”, “uelangyç süzgüç liniýasy”, “Nebit süzgüç liniýasy”, “uelangyç süzgüç liniýasy”, “Gasket”, “Diaphragm Kit” we ş.m.hil kepilligi şertinde öndürijilik.

Müşderilerimiziň zawodymyza gelmegini mähirli garşylaýarys.Kompaniýaňyz bilen gowy we uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýmagy umyt edýäris,
soraglaryňyzy ýakyn wagtda almaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

1. Kepillik möhletiňiz näme?
Kompaniýamyz FCL zakazyna 1% mugt ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýär.Eksport önümlerimiziň iberilen gününden başlap 12 aýlyk kepillik bar.Kepillik gutaran bolsa, çalşylýan bölekler üçin müşderimiz tölemeli.

2. Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
zynjyr, çotga kesiji, toprak güýçlendiriji, kirpik trimmer, üfleýji, kiçi tiller, kiçi dwigatel, pürküji, duman tozan, suw nasosy, benzin generatory, dizel generatory, elektrik gurallary we olar üçin ähli ätiýaçlyk şaýlary.

3. Nusga barmy?
Hawa, adatça nusgalary TNT, DHL, FEDEX ýa-da UPS iberýäris, müşderilerimiz üçin 3 gün töweregi wagt gerek bolarkabul etmek üçin, ýöne müşderi nusga bahasy we howa poçta ýaly nusgalar bilen baglanyşykly ähli çykdajylary töleýärýük.Sargyt alanymyzdan soň, müşderimiziň nusga bahasyny yzyna gaýtaryp bereris.

4. Makuňyz näme?
Sargytlaryň iň pes mukdary iň soňunda 5000 ABŞ dollary bolmaly

5. Haýsy tölegi kabul edip bolar?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA;
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, CNY;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, MoneyGram, Western Union;
Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý.

6. Önümlerde öz logotipimi we dizaýnymy ulanyp bilerinmi?
Hawa, OEM garşylanýar

7. Getirmegiň wagty näçe?
Mysal üçin sargyt üçin 2-7 gün
LCL ýa-da FCL sargyt üçin 20-30 gün