Zynjyr nädip saklamalydygyny gördi

Zynjyr arra, iň köp ulanylýan, elektrik gurallarynyň iň ýokary ýygylygy bolan köp sanly bag maşyn önümleriniň biridir.Örän ýiti örtükli we ýokary tizlikli agaç kesmek üçin ulanylýandygy sebäpli, işleriniň ulanylmagy üçin has berk howpsuzlyk çäreleri görülmeli.Islendik tertipsiz amal, wagtynda hyzmat etmek däl, belli bir howpsuzlyk töwekgelçiligini döreder, ulanyjylar üns bermelidirler.Dünýäniň iň uly zynjyr öndürijisi, Germaniýanyň “Steele” tehniki hünärmenler toparynyň okyjylar bilen paýlaşmak üçin zynjyrdan peýdalanmak we tehniki hyzmat etmek endikleriniň we ünsi çekmeli meseleleriň jemini gördi.

Chain Zynjyryň ýaglanmagyny elmydama üpjün ediň
Zynjyrdan peýdalanmak üçin zynjyry we ugrukdyryjy ýaglary gördi we onuň ähmiýeti.Tehniki, armatura zynjyrynyň az mukdarda çalgy ýagyndan zyňylan bolmalydygyny, arra zynjyrynda çalgysyz işlemändigini aýtdy.Zynjyr gury bolsa, kesiş guraly ýakyn wagtda zaýalanar we bejerip bolmaz.Şeýlelik bilen, işe başlamazdan ozal zynjyryň ýaglaýyş we ýag ýagynyň mukdaryny barlamaly.

Zynjyrdan ýasalan armaturalary we gollanmany awtomatiki we ygtybarly ýaglamak, ýokary hilli, daşky gurşawy hapalaýan zynjyr armaturalaryny almak we garramaga garşy ukyplylygy ýaly çalgy ýagynyň tehniki maslahatyny ulanmak, çalt biodegrirlenip bilýän çalgy ýagyny döredip biler.Garramaga garşy ukyplylygy pes bolsa, çalgy ýagy aňsatlyk bilen çişirilse, aýrylmagy gaty kyn çökgünligi emele getirer, esasanam arra zynjyrynyň böleklerinde, gysgyçda we arra zynjyrynyň töwereginde.Nasos dykylanda çynlakaý.Mundan başga-da, galyndylary çalgy ýagyny ulanmaň.Galyndylary çalýan ýagyň zerur ýaglaýyş ukyby ýok we galyndylary çalýan ýagyň gaýtalanmagy deriniň düwnük keseline sebäp bolup biler, galyndy çalgy ýagy daşky gurşawa zeper ýetirer.

Her gezek zynjyrly çalgy ýagyny doldurmak üçin ýangyç goşanyňyzda, her gezek ýangyjyň tükenendigini, zynjyrly ýag çalýan ýagyň ýagynyň galan böleginiň bolmagyny üpjün etmeli.Eger çalgy ýagy üçin tankyň ýagy azalmasa, belki-de çalgy ýagynyň geçmegi sebäpli petiklenendir.Bu pursatda, zynjyryň ýaglanmagyny barlamak, zerur bolanda ýagy arassalamak, satyja kömek üçin hyzmat etmek.

Zawodyň täze enjamlary üçin, ýokary ýüküň işlemezligi üçin, işlemegiň zerurlygy ýok, şonuň üçin ýangyjyň ilkinji üç gutusynda iş tizligini götermeli däl.Hereket edýän bölekler sebäpli birek-biregi öwrenmek döwründe işlemeli, şonuň üçin bu gysga silindrde has uly sürtülme garşylygy bar.Iň ýokary kuwwat gutusyna ýeteninden soň ulanylýan motor ýagynda takmynan 5-15.Zynjyryň adaty işleýşinde, ýag garyndysy däl-de, güýç gatnaşygy sazlamak gaty pes, bu hereketlendirijä zeper ýetirip biler.

Mundan başga-da, arra zynjyrynyň dartylmagyny hemişe barlamaly.Uzyn wagtyň ulanylyşy bilen deňeşdirilende, arra zynjyryna salnypdyr, zynjyryň täze ýygy-ýygydan berkidilmegi zerur.Adatça sowuk ýagdaýda zynjyr, gollanma plastinkasynyň gapdalyndan ýasalýar, ýöne gollanmanyň üstünden el bilen çekip bilýär, takyklygyň dartyş derejesini düşündirýär.Işleýiş temperaturasyna ýetensoň, zynjyryň giňelmegini görüp, dynç alyp başlady.Sürüji baglanyşygynyň aşaky tarapyny ýol görkezijisinden çykarmaga rugsat berilmeýär, ýogsam arra zynjyry ýykylar.Zerur bolsa, arra zynjyryny ýene bir gezek berkidiň.Doňanda, zynjyryň gysylmagyny gördi.Diş zynjyryny gowşatmagyň wagty geldi, ýogsam krank miline we podşipnikine zeper ýeter.

Ain Zynjyr äsgermezlik jikme-jikliklerini ulanýar
Zynjyr armatura ulanylýar, ulanyjylardan jikme-jikliklere aýratyn üns berilmegini talap edýän birnäçe amal bar.Ilki bilen zynjyryň arragyny başlaň, Mo ýüpüň ujundan başlar.Başlangyç tutawajyny durýança eliňiz bilen ýuwaşlyk bilen çekip başlaň we basyş tutawajynyň öň ýanynda şol bir wagtyň özünde çalt çekiň.Tehniki, ýüpi ahyryna çenli çekip başlamaň ýa-da döwülip biler diýdi.Gündelik ulanylanda, ulanyjylar köplenç jikme-jikliklere üns bermeýärler, wagtyň geçmegi bilen başlangyç ýüp aňsatlyk bilen zaýalanýar.Şeýle hem, başlangyç ýüpüň oňat togalanmagy üçin başlangyç tutawajyň gaýtadan işlemegine ýol bermäň, ony gaýtadan korpusa import etmegi haýal etmeli.

Ikinjiden, hereketlendirijiden soň hereketlendirijiniň iň köp wagtlap işlemegine ýol bermeli, sowadyjy howanyň akymy hereketlendirijiniň iň köp ýylylygyny çykarar ýaly, belli bir wagtlap işlemegine ýol bermeli.Dwigateliň böleklerine (ot alma enjamy, karbýurator) termiki artykmaçlyk bolup görünýär.

Againene-de, hereketlendirijiniň güýji aç-açan azalsa, hapa howa süzgüçiniň sebäbi bolup biler.Karbýurator gutusynyň gapagyny aýryň, howa süzgüçini aýyryň, süzgüçiň töweregindäki süzgüçi aýyryň we süzgüçiň iki bölegini el tozan arassa süzgüç bilen ýa-da içinden gysylan howa bilen bölýär.

Süzgüç hapalary ýapyşan bolsa, süzgüçi ýörite arassalaýjy ýa-da arassa, ýanmaýan (goýmaly sabynly suwda suwuklygy arassalamak we guratmak ýaly) goýmaly.Olüň süzgüçini arassalamak üçin çotgany ulanmaň.
Howa süzgüçini täzeden guruň, gapyny we burulýan çeşmäniň dogry ýerleşendigini barlamagy ýatdan çykarmaň.

Later Soňraky abatlaýyş işini öz wagtynda tamamlamaly
Zynjyry bejermek, iň möhümi zynjyr arra.Diş zynjyryny dogry saklamak we ýitileşdirmek, gaty az basyş arra bilen aňsatlyk bilen agaja girip biler.Gündelik tehniki hyzmat, döwükleriň we döwükleriň gözden geçirilişinde perdäniň zynjyr baglanyşyklaryna üns bermelidir.Diş zynjyrynyň zaýalanan ýa-da könelen böleklerini çalyşyň, soňra asyl görnüşiniň we şol bir ululykdaky täze bölekler bilen garyşyň.Gaty garyndy armatura aşgazana garşylykdyr.

Kesgitleýji iş zynjyryny, adatça hyzmat dilerleri gutardy.Kesgitlemek diş dişiniň burçuny saklamalydyr.Diş burçunyň burçy birmeňzeş bolmaly, üýtgeşik bolsa, arra zynjyry döwülýänçä öwrüm tekiz däl we çynlakaý könelýär.Dişleriň hemmesiniň uzynlygy birmeňzeş bolmaly.Notok bolsa, dişiň beýikligi başgaça bolar, şonuň üçin durnuksyz aýlanmagyň we iň soňky döwülmegiň arra zynjyryna sebäp bolup biler.Diş zynjyryny düýpli arassalamak üçin üwürilenden soň, birikdirilen faýl oňurgalaryny ýa-da tozan we zynjyr arragyny çalmaly.Uzak wagt bolmasa, arra zynjyryny gowy ýaglamak ýagdaýynda üpjün etmegiň zerurlygy.

Uzak wagtlap saklaýyş zynjyry, gowy şemalladylýan ýerde boluň, ýangyç çüýşesi boş we arassa.Karbýuratoryň diaphragmasynyň bir-birine ýapyşmagynyň öňüni almak üçin, hemişe hereketlendirijini işlediň.Arassalanan zynjyry we gollanmany arassalaň, aşak düşüriň we pos ýagyna sepiň.Enjamy, esasanam silindr sowadyjy fin we howa süzgüçini düýpli arassalaň.Biologiki zynjyr ýaglaýjy ýag ulanylsa, tanky ýaglamak bolar.

Üns beriň, hatda zynjyry ulanmagyň we tehniki hyzmatyň talaplaryna laýyklykda, elektrik enjamlarynyň käbir böleklerinde kadaly könelişer we şonuň üçin modeliň we ulanylyş böleklerine görä bolmalydyr, wagtynda çalşylmalydyr.Bu böleklere şular girýär: armatura zynjyry, ýol görkeziji plastinka, geçiriji bölekler (debrýus, debrýus tigir depesi, zynjyr tigir), süzgüç, başlangyç enjam, uçgun wilkasy we damping ulgamynyň bölekleri we ş.m.


Iş wagty: 15-2022-nji fewral