General Trimmer kellesini nädip bejerýändigini bilýärsiňizmi?

Trimmeriň kellesiniň näsazlygynyň iň köp ýaýran sebäbi, esasanam çeçotka, bökmek we doly awtomatiki kelleler üçin dogry däl.Müşderiler bu kelleleri amatlylyk üçin satyn alýarlar, şonuň üçin aşak düşmeli däl we öňe gitmeli däl - ýöne goşmaça amatlylyk köplenç kelläniň dogry saklanmaýandygyny aňladýar.Az maslahat Her gezek setir doldurylanda kelläni gowy arassalaň.Grasshli otlary we galyndylary içki böleklerden süpüriň.Suw ýygnanan gurluşy dargadar, ýöne 409 ýaly arassalaýjy bu işe kömek eder.Könelen kirpikleri çalyşyň.Hiç haçan trimmer kellesini dykylmadyk kirpiksiz işletmäň.Kirpik ýitirilen ylgamak trimmer çyzygynyň kelläniň bedenine geýmegine we aşa yrgyldy döretmegine sebäp bolar.Göze görnüp duran bölekleri çalyşyň.Kelläniň düýbündäki düwün, esasanam topragyň abraziw şertlerinde we kellesi pyýada ýörelgelerine we päsgelçiliklerine garşy ylgaýan bolsa, ýer bilen baglanyşsa, könelýän bölekdir.Egrem-bugram çyzykda iki setiri aýratyn saklaň.Gümürtikligiň öňüni almak we titremäni azaltmak üçin mümkin boldugyça deň derejede ýellemäge synanyşyň.Kesmek çyzygy, kirpikden deň uzynlyga çenli gutarýar.Uzyn däl trimmer çyzygy bilen işlemek, aşa titremä sebäp bolar.Elmydama könelen ýa-da zeper ýeten bölekleri derrew çalşyň.Çyzygyň kelläniň aýlanmagy üçin dogry ugurda ýaralanandygyna göz ýetiriň L LH duralgasy bolan kelleler üçin,

trimmer kellesiniň ujundaky düwmeden görnüşi ýaly sagat çyzygy.RH armaturasy bolan kelleler üçin, düwmeden görnüşi ýaly sagat çyzygy.“RH üçin sagat ugry boýunça, LH üçin sagat ugry boýunça” Islendik plastmassa material, esasanam ýokary temperaturada saklananda we göni gün şöhlesine sezewar bolanda gurap biler.Munuň öňüni almak üçin, Shindaiwa trimmer çyzygynyň köpüsini çyglylygy dikeltmek üçin suwa batyrmak üçin ähli plastmassa saklaýjylara gaplaýar.Çyglylygy gaty pes bolan trimmer çyzygy çeýe we çeýe.Trimmeriň kellesinde ýel öwüsýän gury çyzyk gaty kyn bolup biler.Suwda çümdürilenden soň, şol çyzyk gaty çeýe we has berk bolar we hyzmat möhleti ep-esli uzaldar.ÜNS BERI .: Bu pyçaklara hem degişlidir.DU CADURYŞ: Suwa çümmänkäňiz, Super Flail pyçaklaryndan podşipnik ýa-da gyrymsy aýyryň.


Iş wagty: Iýun-15-2022