Zynjyryň üns merkezini ulanyň

Zynjyr armatura iki zarba güýji, güýji ulanmak, kesmek gurallary üns bermelidir, enjamyň kadaly ulanylmagyny üpjün edip biler: hereketlendiriji iki zarbaly hereketlendiriji, gibrid benzin we ýag üçin ýangyç ulanylyşy, garylan ýag gatnaşygy: iki benzinli hereketlendiriji ýagy: ýörite = 1: 50 (adaty benzin ýagy: = 1: 25).Aboveokardaky 90-njy belgini ulanyp, benzin, 2T nyşany bolan iki urgyly dwigatel ýagy, markanyň adyny ýag üçin ulanmagy unutmaň, dört urgyly motor ýagyny ulanmagy gadagan etdi.Täze maşynyň ilkinji 30 sagadyň dowamynda 1:40 (umumy ýag 1:20) bilen, 1:50 (umumy ýag 1:25) ýag paýlanyşyna görä 30 sagatdan soň, has köp rugsat bermezlik kararyna geldi 1: 50-den (adaty ýag 1:25), ýogsam gaty suwuk konsentrasiýa maşyn silindrine sebäp bolar.Nebit paýlaýjy maşynlara, nebit bilen özbaşdak baha berilmeýän, ýag gazany bilen berk bermegiňizi haýyş edýäris.Garylan ýag, garylan ýag ulanylanda iň oňat taýýarlanylan oýny uzak wagtlap ulanmagy gadagan etdi;Maşyn işlemezden ozal pes tizlik bilen birnäçe minutlap işlemeli, zynjyr ýagynyň ýaglanmagyna serediň, ýag çyzygyna gaýtadan işläň.Enjam işledilende ýokary tizligi ulanmak üçin çişirilýär.Her guty ýag, 10 minut dynç almaly, dargadylan gazyk, işden soň her gezek ýylylygyň ýaýramagyny üpjün etmek üçin arassalaýjy maşyn;sim çotgasy bilen düşürmek üçin her 25 sagatdan uçgun wilkasy, elektrodyň tozan hapalanmagy, elektrodyň boşlugy 0,6 [1] -0.7mm hem sazlanýar;tozany aýyrmak üçin her 25 sagatdan howa süzgüji, uly tozan has ýygy bolmaly.Köpük süzgüçini benzin bilen arassalamak ýa-da suwuk ekstruziýa we Şimizu Şirai ýuwmak, salkyn we gurak, soňra ýagda batyrylan, artykmaç ýagy gysyp bilersiňiz.“Oilag etmäň” ýaly bolşy ýaly, ýag goşmaly däl;her 50 sagatdan bir gezek arassalaýjy, arassalaýjyny aýyryň, rozetkadaky uglerod çökündisini we gaz çykaryjy arassalaýjyny arassalaň.Hapalary aýyrmak üçin her 25 sagatdan ýangyç süzgüji (sorujy kellesi).

Täze maşyn gurallaryny ulanmagyň bir bölegi, arra zynjyrynyň berkligine üns bermelidir, arra zynjyrynyň eli bilen aýlanmagyna kömek edip biler, zynjyr, dişli ýol görkeziji we ugurdaş ugurdaş ýerliklidir, birnäçe minutdan soň ulanyň, ýene bir gezek belläň dartyş armaturasy.

Işlemezden ozal howpsuzlygy ulanmak, takmynan 20 metr töweregi ýerde bir adam ýa-da haýwan bar.Otlarda, daşlarda we beýleki galyndylarda burç barlagy, otlukdaky galyndylary aýyrmak bolmaly däldir.
Saklamak, bedeni arassalamaly, garylan ýangyjyň, karbýurator ýangyjynyň arassalanmagyna ýol bermeli;uçgun wilkasyny aýyryň, 1-2ml iki zarbaly hereketlendiriji ýag silindrine goşulmak üçin, başlangyç 2-3-i çekiň, uçgun wilkasyna ýapyňZynjyr 2000-nji ýylda köp sanly içerki satuwda, meşhurlykda we ulanylyşda, iň meşhur import edilýän markalar Kyoritsu, Komatsu we ş.m., import edilýän markalaryň önümçiligine öýkünmek üçin içerki markalaryň sanyny gördi, bu hem içerki önümlere sebäp boldy. bitewi standarty bolmadyk senagat.Içerki zynjyr materiallary we tehnologiki boşluk, şonuň üçin önümiň hili import edilýän markalardan has pes bolany üçin, bahalar içerki söwda markasynyň bäsdeşlik artykmaçlygyna öwrüler.

The Zynjyryň minus 30 C ulanylyşy barada bellikler
Biri, ýangyç garyndysynyň 20: 1 bilen 15: 1 aralygyndaky gatnaşygy (howa sowadylan iki urgy dwigateli ýagy bilen çalmaly, ýag çalýan ýag bilen) içerki zynjyryň 10% ~ 30% (kerosin ýa-da dizel ýagy) garylandygyny öňe sürdi. degişli konsentrasiýany üpjün etmek üçin ulanyň.Gatnaşyk arra zynjyrynyň spreýine esaslanmaly we dereje goşulmak kararyna gelmeli, ýöne 10% ~ 30% aralygynda özleşdirilmeli.Iki, işsiz tizligi aşakdaky ýaly sazlamaly: otag temperaturasynda 2500 ~ 3000 R / min, işsiz tizlik bolsa 2000 aýlaw.

● Iki urgy enjamynyň ýangyç gatnaşygy
Umuman iki zarba urýan maşyn ýangyjy, bug ýagynyň garyndysy bilen emele gelýär (ýag ​​üçin iki urgy dwigateli üçin ýagy goşmak bilen), ulanyş ýagdaýyna baglylykda standart, bug ýagynyň gatnaşygy takmynan 25: 1 bolýar we uzak wagtlap ulanylmajakdygyna karar beriň. wagt we ýokary tizlikli işlemek, konsentrasiýany azaltmak, has köp ýag goýmak, adaty çalgy silindriniň içerki hereket edýän böleklerini kepillendirmek üçin ýokary tizlikli aýlanmagy saklamak üçin ulanylsa, konsentrasiýany ýokarlandyrmak ýerlikli bolup biler, ýöne tölemeli silindrde gaty köp uglerodyň döremezligi üçin, ümsümleýjini öz wagtynda aýyrmaga, gaz çykarylýan ýerdäki koksyň aýrylmagyna üns beriň.Sahypadaky ähli ösümlikleri aýyrmak, soňra topragyň fiziki aýratynlyklaryny we pH bahasyny kesgitlemek, zeýkeş we suwaryş desgalaryny barlamak, soňra topragyň dykyzlygynyň görnüşini gowulandyrmak üçin ekin ýa-da emeli usul bilen ekip bolýar.Bu abzasyň näsazlyk bejergisini redaktirläň.

1. Zynjyrda gaz ýanýan ýaly görünse, gaty işlemeýän, ýyladyş maşynynyň gyzmagy hadysasy, adatça süzgüç meselesidir.Şonuň üçin işe başlamazdan ozal süzgüçi barlamaly, arassa süzgüçli gün şöhlesine gözegçilik etmegi arassalamaly, düýpli, ýagty bolmaly, ýöne bu hünärli däl.Zynjyry arassalamak üçin gury sabynly suw, süzgüçleri ýeterlik wagt arassalaýar.Süzgüç zynjyryň arassalanmagyny we arassalanmagyny üpjün edip biler.

2.Zynjyrdan ýasalan taýajyklar ýiti bolman, egrilen dişiň ýitiligini üpjün etmek üçin ýörite faýl bilen zigzag zynjyrynyň üstünde durup biler.Cuo faýlyny ulananyňyzda, kesiş ugry boýunça ýokaryk däl-de, şol bir wagtyň özünde faýl we zynjyr armatura zynjyrynyň burçy hem gaty uly bolmaly däldir, 30 dereje laýykdygyny görkeziň.

3.Zynjyr arra ulanylanda, ýag ýagy zynjyr ýagyny goşmaly, munuň peýdasy sürtülme ýylylygy azaltmak üçin çalgy üpjün etmek, zynjyr armatura zynjyry we zynjyr armatura gollanmasy, ýol görkezmek üçin gorag funksiýasy, ýöne zynjyry gorap biler. wagtyndan öň könelmeginiň öňüni almak üçin zynjyr.

4.Haçan-da zynjyr ulanylandan soň, zynjyryň arrasynda hyzmat edilmelidir, şonuň üçin zynjyryň arrasynyň iş netijeliligini üpjün etmek üçin indiki ulanyş.Birinjisi, zynjyryň armatura plastinkasynyň kök ýagynyň girelgesini we arassa nebit girelgesini üpjün etmek üçin haramlyk ýol görkezijisini aýyrmakdyr.Ikinjiden, ýolbelet kellesiniň galyndylary barada hem aýdyň bolmaly we birnäçe damja ýag goşmaly.


Iş wagty: 15-2022-nji fewral