Uzyn otlara nähili çemeleşmelidigini bilýärsiňizmi?

Uzyn otlar bilen iş salyşmak kyn iş bolup biler.Bu gazon otlaýjynyň üstüne iteklemek ýaly ýönekeý zat däl, sebäbi gazona ýa-da gazon otlaýjysyna zeper ýetirmek howpy bar;otlar gaty uzyn bolsa, gazon otlaýjynyň dykylmagy ýa-da gyzmagy mümkin, otlary ýyrtmak howpy hem bar.Gazonyň umumy saglygyna täsir eder.Elindäki işiň göwrümine garamazdan, başlamazdan ozal enjamyňyzyň işleýşiniň gowudygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly.Bejeriş barlaglaryny geçirip, gazon otlaýjynyň ýa-da gazon otlaýjynyň iň ýokary ýagdaýdadygyna göz ýetirip bilersiňiz, bu bolsa kyn işleri ýeňilleşdirer.

● Kiçijik iş
Düzgün bolşy ýaly, islendik wagt ot uzynlygynyň üçden birinden köpüsini kesmeli däl.Dynç alyşdan gaýdyp gelseňiz ýa-da biraz wagt gidip, ot-çöpleriňiziň adaty gazon otlaýjy beýikligi üçin gaty ýokarydygyny görseňiz, düzedişler etmeli bolarsyňyz.Bu gazonyň beýikligini ýokarlandyrmagy we dogry beýiklige düşmezden ozal has ýokary derejede kesmegi aňladýar.Gazonyňyza aşa köp basyş etmek islemeýärsiňiz, şonuň üçin otlaryňyzyň kesilmeginiň arasynda dikeldilmegi maslahat berilýär.

Work Haçan-da iş has özüne çekiji bolsa
Gazonyňyz birneme wagtlap äsgerilmedik bolsa we ösüşi has aýdyň bolsa, uzyn otlar has uly problema döredip biler we derrew bölünip bilinmez.Işiň bu görnüşi uly taslama öwrülýär we bagyňyzy isleýşiňiz ýaly etmek üçin köp wagt we sabyr etmeli.Otlar gaty uzyn bolsa, ýönekeý kesiş çäresi oňa köp basyş eder, şonuň üçin ony dogry beýiklige sazlamak gysga wagtyň içinde köp zyýan getirer.

Şonuň üçin kesmäge başlamazdan ozal aşakdaky ädimleri ýerine ýetirmeli.

Galyndylary barlaň
Bagda birneme wagt äsgerilmedik bolsa, belki öňki eýesi bolsa, oty aýyrmak üçin tehnikany ulanmazdan ozal bagy zibil diýip barlamaly bolarsyňyz.Daşlar ýa-da agaç sütünleri ýaly zatlar ahyrsoňy gazon otlaýjyňyza zeper ýetirip biler, şonuň üçin başlamazdan ozal howplara düşünmek iň gowusydyr.

The ýokarky gatlagy çykaryň
Otlaryň ýokarky birnäçe santimetrini kesmek üçin gazon otlaýjy ýa-da orak ulansaňyz, otlaryň islenýän beýiklige ýetmegini aňsatlaşdyrarsyňyz.Gazon otlaýanlar gaty uzyn otlary dolandyrmak kyn bolansoň, gazon otlaýanlar ýerüsti otlary aýyrmak üçin iň oňat alternatiwadyr.Uly ot böleklerini aýyranyňyzdan soň, gazony suwarmaly, otlaryň aşa dartylmazlygy üçin dikeldilmeli.Wagtyň geçmegi bilen bu kömek eder.

Ilki gazon otlaýjy maýa goýmaga garşy çykyp bilersiňiz, sebäbi bu diňe bir gezeklik iş bolup biler, ýöne otlaýjynyň ulanylmagy uzyn otlary kesmegiň çäginden çykýar.Gyralary arassalamak ýa-da päsgelçilikleri kesmek üçin ajaýyp enjam bolup biler.

Again Kesiň
Biraz dynç almak üçin gazony terk edeniňizden soň, ony ýene kesmeli.Bu gezek gazon otlaýjyny ulanyp bilersiňiz, ýöne gaty köp çykarmaň.Her niçigem bolsa, otlara basyş etmez ýaly we sarymtyl bolmaz ýaly, her gezek ekeniňizde otlaryň diňe üçden birini kesmeli.Bu, gazon otlaýjyny iň ýokary ýerde goýmagyňyzy aňladyp biler.

Necessary Zerur bolsa topragy gowşadyň
Ikinji ekişden soň gazon gaty gorkunç görüner.Bu, esasan, ösüş gaty ýokary bolan aşa agyr ýagdaýlarda bolýar, ýöne ähli çapuwdan soň gowy bejerip bilmeýär.Bu ýerden geçip, maksadyň esasan serişdeleri aklajakdygyny bilmeli bolarsyňyz.Bu birneme wagt alyp biler, ýöne buýsanjak höwesli gazonyňyz bolar.Edhli haşal otlary we mohlary aýyrmak üçin gazony boşatmalysyňyz - gazonyňyzda bu zatlary islemeýärsiňiz, şonuň üçin täzeden gurulmazdan ozal hemme zady aýyrmak iň gowusydyr.

Ese gaýtadan işlemek we täzeden gurmak
Köne gazonyň iň erbet bölegini arassalanyňyzdan soň, ony täze ot tohumlary bilen täzeden gurmagyň wagty geldi.Zerurdygyny duýsaňyz, muny gazon dökünleri bilen doldurmak isläp bilersiňiz, ýöne ýylyň dogry wagtynda ýerine ýetiriň, sebäbi sowuk howanyň ösmegini islemeýärsiňiz.

Şeýle hem guşlaryň gögermezden ozal ot tohumlaryňyzy ogurlamagynyň öňüni almagyň ýollaryny döretmek peýdaly bolup biler.Bazarda bu meseläni çözmäge kömek edip biljek köp önüm bar, şonuň üçin bu şahsy islegiňize bagly.

Galyberse-de, gazon ilki bilen gowy görünmän biler, ýöne täze gazonyňyzyň çalt ösýändigine haýran galarsyňyz.Biraz wagt geçensoň, ony saklamak üçin yzygiderli kesip, buýsanyp boljak gazony saklamaly.


Iş wagty: 15-2022-nji fewral