Habarlar

 • General Trimmer kellesini nädip bejerýändigini bilýärsiňizmi?

  Trimmeriň kellesiniň näsazlygynyň iň köp ýaýran sebäbi, esasanam çeçotka, bökmek we doly awtomatiki kelleler üçin dogry däl.Müşderiler bu kelleleri amatlylyk üçin satyn alýarlar, şonuň üçin çyzyklara ýetmeli däl we öňe gitmeli däl - ýöne goşmaça amatlylyk köplenç kelläniň ...
  Koprak oka
 • Zynjyryň üns merkezini ulanyň

  Zynjyr armatura iki zarba güýji, güýji ulanmak, kesmek gurallary üns bermelidir, enjamyň kadaly ulanylmagyny üpjün edip biler: hereketlendiriji iki zarbaly hereketlendiriji, gibrid benzin we ýag üçin ýangyç ulanylyşy, garylan ýag gatnaşygy: iki benzinli hereketlendiriji ýagy: ýörite = 1: 50 (adaty benzin ýagy: = 1: 25).Benzin bize ...
  Koprak oka
 • Zynjyryňyzyň zynjyryny haçan çalyşmalydygyny nädip aýtmaly?

  Zynjyr armaturalary dizaýnda örän täsirli edýän gaty güýçli maşynlar.Şeýle-de bolsa, zynjyr arraňyz nädogry saklansa, “başarnyk näçe köp bolsa, şonça-da uly jogapkärçilik” aýdylyşy ýaly, bu operator üçin gaty howply bolup biler.Customöriteleşdirilen maglumat üçin a ...
  Koprak oka
 • Uzyn otlara nähili çemeleşmelidigini bilýärsiňizmi?

  Uzyn otlar bilen iş salyşmak kyn iş bolup biler.Bu gazon otlaýjynyň üstüne iteklemek ýaly ýönekeý zat däl, sebäbi gazona ýa-da gazon otlaýjysyna zeper ýetirmek howpy bar;otlar gaty uzyn bolsa, gazon otlaýjynyň dykylmagy ýa-da gyzmagy mümkin, otlary ýyrtmak howpy hem bar.Will ...
  Koprak oka
 • Zynjyr nädip saklamalydygyny gördi

  Zynjyr arra, iň köp ulanylýan, elektrik gurallarynyň iň ýokary ýygylygy bolan köp sanly bag maşyn önümleriniň biridir.Örän ýiti örtükli we ýokary tizlikli agaç kesmek üçin ulanylýandygy sebäpli, işleriniň ulanylmagy üçin has berk howpsuzlyk çäreleri görülmeli.Islendik tertipsiz amal, wagt tertibi däl ...
  Koprak oka