Zynjyryňyzyň zynjyryny haçan çalyşmalydygyny nädip aýtmaly?

Zynjyr armaturalary dizaýnda örän täsirli edýän gaty güýçli maşynlar.Şeýle-de bolsa, zynjyr arraňyz nädogry saklansa, “başarnyk näçe köp bolsa, şonça-da uly jogapkärçilik” aýdylyşy ýaly, bu operator üçin gaty howply bolup biler.

Machineöriteleşdirilen maglumatlar we enjamyňyzda ünsi talap edýän alamatlar üçin elmydama öndürijiniň gollanmasyny barlamaly, sebäbi bu degişli howpsuzlyk maslahatyny berer.Aşakdakylar hem üns bermeli çalt maslahatlar.

Repl Çalyşmazdan ozal ýiti
Umuman aýdanyňda, zynjyryň saklanmagy gaty möhümdir, sebäbi bu enjamyň we enjamyň dürli bölekleriniň hyzmat möhletini uzaltmaga kömek edip biler.

Zynjyr zynjyryňyz uzak wagtlap ulanylandan soň zerikli bolsa, agaçlary öňküsi ýaly täsirli kesmek kyn bolar.Şonuň üçin mümkin boldugyça anyk isleg zynjyryny saklamaga çalyşmalysyňyz, sebäbi alternatiwalary gözlemekden has gowy hereket ugruny düzüp bilersiňiz.Zynjyr gaty gysga bolmanka, 10 aýlawy ýitileşdirip bilersiňiz - bu zynjyryň arrasyna baglydyr.Ondan soň çalyşmaly bolar.

A Täze zynjyryň zerurdygyny görkezýär
Wagtyň geçmegi bilen zynjyr ýitiligini ýitirer, bu bolsa işi kynlaşdyrýar we ulanyjy üçin has howply bolup biler.Aşakda zynjyryň täsirli işlemeginiň gaty içgysgynçdygyny görkezýän esasy alamatlar bar.

Adatdakysyndan has köp agaja basyş etmeli;arra zynjyry işlemek üçin oduna çekilmeli.

Zynjyr gödek sapaklaryň ýerine has inçe gabyk öndürýär;kesmek däl-de, çäge almagy gowy görýän ýaly.

Kesiş döwründe zynjyryň gykylyklary sebäpli, takyk kesiş ýerini almak kyn.

Gowy ýaglanmagyna garamazdan zynjyr çilim çekip başlady.

Zynjyr bir tarapa çekilip, ýeriň egilmegine sebäp bolýar.Bir gapdalyndaky dişler ýa-da dişleriň uzynlygy deň däl, bu ýagdaýa sebäp bolýar.

Diş gaýa ýa-da topraga degýär we döwülýär.Diş depesiniň ýoklugyna göz ýetirseňiz, zynjyry çalyşmaly.

Bu alamatlaryň haýsydyr birini başdan geçirýän bolsaňyz, arra zynjyryňyzy ýitileşdirmegiň ýa-da çalyşmagyň wagty geldi.


Iş wagty: 15-2022-nji fewral